ขั้นตอนการดำเนินการขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการตำรวจ

 

ขั้นตอนการดำเนินการขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการตำรวจ

 

     1.จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้

 

            1.1 บัตรประจำตัวข้าราชการฉบับเก่า       

 

          1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน

 

          1.3 รูปถ่ายขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป (ถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม แต่งเครื่องแบบให้มองเห็นเครื่องหมายยศและสังกัด โดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของข้าราชการตำรวจ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน สีพื้นของรูปต้องไม่มีลวดลาย ,รูปถ่ายสำหรับบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ นอกจากจะแต่งเครื่องแบบแล้ว อาจแต่งกายด้วยชุดสากลหรือชุดไทยพระราชทานก็ได้ ,รูปถ่ายสำหรับบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทพนักงานราชการ ให้แต่งชุดสากลนิยมซึ่งเป็นเครื่องแบบพิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนด)

 

          1.4 กรณีเปลี่ยนยศเปลี่ยนตำแหน่งแนบสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ

 

          1.5 กรณีขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการใหม่แนบใบรับรองกรุ๊ปเลือด

 

          1.6 กรณีบัตรหายแนบสำเนาใบแจ้งความ

 

          1.7 กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ให้แนบหลักฐานตามกรณี

 

          1.8 กรณีผู้รับบำเหน็จบำนาญขอมีบัตรให้แนบหลักฐานการออกจากราชการ

 

         1.9 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ ( ขอแบบฟอร์มได้จาก  งาน ธกวส.)

 

     2. ตามข้อ 1 ยื่นเอกสารการขอดำเนินการขอมีบัตรได้ที่งาน  ธกวส.กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. ( ระหว่างวันที่ 1 – 5 ของเดือน)

 

     3. จนท.รับเอกสารตรวจสอบและจัดพิมพ์ตัวบัตรฯ รวบรวมนำส่ง บช.ตชด. ( ภายใน 1 สัปดาห์ )

 

     4.ระยะเวลาในการรับบัตรใหม่ (จาก บช.ตชด.ภายใน 30 วัน )

 

                                *************************

 

 

 

ขั้นตอนการดำเนินการขอมีบัตรเหรียญราชการชายแดนและบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน

 

     หลักฐานที่ใช้ประกอบการจัดทำบัตร

 

            1 แบบคำขอมีบัตร บัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน(ส.ช.1) หรือแบบคำขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน (ช.ด.1)

 

          2 สำเนาราชกิจจานุเบกษาเหรียญพิทักษ์เสรีชน หรือเหรียญราชการชายแดน

 

          3 สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเคยรับราชการให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้รับบำเหน็จบำนาญหรือคำสั่งออกจากราชการ)

 

        4 สำเนาทะเบียนบ้าน

 

        5 รูปถ่ายขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตร (1 นิ้ว) ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ เครื่องแบบพิธีการ หรือเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐของหน่วยงานต้นสังกัด เว้นแต่ผู้ที่ไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับของทางราชการกำหนดให้มีเครื่องแบบเฉพาะให้แต่งกายด้วยชุดสากลหรือชุดไทยพระราชทาน ( จะประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน หรือเหรียญราชการชายแดน) จำนวน 3 รูป

 

        6.หลักฐานอื่น ๆ ตามแต่กรณี ดังนี้

 

          6.1 บัตรเก่า         6. กรณีบัตรหายแนบสำเนาใบแจ้งความ

 

          6.2 กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ให้แนบหลักฐานตามกรณี

 

          6.3 กรณีชื่อ – สกุล ผู้ขอทำบัตรไม่ตรงกับประกาศในราชกิจจานุเบกษา สามารถขอทำบัตรพร้อมแก้ไขราชกิจจานุเบกษา โดยแนบเอกสารเพิ่มเติมตามเรื่องการขอแก้ไข

 

ชื่อ – สกุลในราชกิจจานุเบกษา

 

     2. ตามข้อ 1 ยื่นเอกสารได้ที่งาน ธกวส.กก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. ( ระหว่างวันที่ 1 – 5 ของเดือน)

 

     3. จนท.รับเอกสารตรวจสอบและจัดพิมพ์ตัวบัตรฯ รวบรวมนำส่ง บช.ตชด. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียด ( ภายใน 1 สัปดาห์ )

 

     4.ระยะเวลาในการรับบัตรจาก บช.ตชด.( ภายใน 30 วัน )

 

     5.ตามข้อ 5 จัดส่งจังหวัดเพื่อนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในตัวบัตร (ภายใน 30 วัน )

 

                                **********

 

 

 

 

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © December 2010 Silverado Template! All right Reserve!
Design by : Web Design Builders - Project by : Ads Wall
 
Sponsored by : Automatic Transmission Specialist - Ads Wall - German Languge Center