ประวัติ กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.

 

ประวัติ กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.

               สืบเนื่องจากสถานการณ์การก่อการร้ายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในพื้นที่ภาคใต้ ได้ทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับ  นับตั้งแต่การเตรียมกำลังและสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์     จนถึงการปฏิบัติทางทหารด้วยการลักลอบสังหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง  บุคคลสำคัญ  ตลอดจนก่อวินาศกรรมต่อสถานที่ราชการ

               เมื่อ  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๑๔  พล.ต.ต.เริงณรงค์   ทวีโภค  ผู้บังคับการตำรวจภูธรเขต ๘    ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น  สามารถใช้กำลังเข้าตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามได้ทันท่วงที  จึงได้ขออนุมัติ  ผู้บัญชาการตำรวจภูธร  จัดตั้งศูนย์ฝึกต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ   ระดับต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ขึ้นที่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๘ (เดิม) หรือ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ ในปัจจุบัน เพื่อทำการฝึกให้กับตำรวจภูธรในพื้นที่

               เมื่อ  ๒๒  เมษายน  ๒๕๑๕   คณะปฏิวัติได้มีประกาศฉบับที่ ๑๓๐ จัดตั้ง กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยแยกออกจาก  กองบัญชาการตำรวจภูธร และจัดตั้ง กองบังคับการฝึกพิเศษขึ้นใน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ประกอบด้วย  ๕ กองกำกับการฝึก  คือ  กองกำกับการฝึกที่ ๑ – ๕   ภายหลังประกาศคณะปฏิวัติดังกล่าว  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้ง กองกำกับการ ๖ กองบังคับการฝึกพิเศษ แทนหน่วยฝึก ต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ เขต ๘    ตามที่กรมตำรวจอนุมัติหลักการไว้เมื่อ      ๑๗ เมษายน ๒๕๑๕ 

               เมื่อ  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๑๙  ได้จัดตั้งเป็น กองกำกับการ ๖ กองบังคับการฝึกพิเศษ  อย่าง   ถูกต้องตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  ตามคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน  ฉบับที่ ๔๕  มีที่ตั้งที่ บ้านใสใหญ่  ตำบลถ้ำใหญ่   อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

               เมื่อ  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๒๙  แปรสภาพจาก กองกำกับการ ๖  กองบังคับการฝึกพิเศษ  เป็น กองกำกับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ  ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ  กรมตำรวจ  กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๑๔)  พ.ศ. ๒๕๒๙  มีที่ตั้งอยู่ที่  ๔๓  หมู่ ๗  ตำบลถ้ำใหญ่       อำเภอทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช

               ที่ตั้งหน่วยในปัจจุบัน  มีเนื้อที่ทั้งหมด  ๖๖๓  ไร่  ๑  งาน  ๒๒  ตารางวา  ใช้ประโยชน์ร่วมกันกับ กก.ตชด.๔๒  สำหรับพื้นที่ของหน่วย  มีพื้นที่  ๒๔๐  ไร่   มีอาณาเขตติดต่อ   คือ

-          ทิศเหนือ              จรด  ที่ดินราษฎรบ้านเปิก

-          ทิศใต้                 จรด  ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  ๔๑

-          ทิศตะวันออก         จรด  กับที่ดินราษฎร  และ โรงเรียนทุ่งสง  และ

-          ทิศตะวันตก          จรด  ถนนสายบ้านเปิก

 

การจัดตั้ง

                เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๒๗  กก.๘ บก.กฝ. ได้เสนอขอจัดตั้งนามค่ายว่า “ค่ายกัลยาณิวัฒนา” แต่  บช.ตชด.  ได้พิจารณาให้ใช้ชื่อค่ายร่วมกับ กก.ตชด.๔๒ ว่า “ค่ายศรีนครินทรา”      ดังนั้น  กก.๘ บก.กฝ.  จึงได้ใช้ชื่อค่ายว่า “ค่ายศรีนครินทรา” โดยกำหนดวันที่  ๒๕  กันยายน ของทุกปี เป็นวันสถาปนาค่ายศรีนครินทรา  ซึ่ง กก.๘ บก.กฝ.  ได้จัดกิจกรรมร่วมกับ กก.ตชด.๔๒  ตลอดมา

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © December 2010 Silverado Template! All right Reserve!
Design by : Web Design Builders - Project by : Ads Wall
 
Sponsored by : Automatic Transmission Specialist - Ads Wall - German Languge Center