ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์ กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.

เป็นหน่วยผลิตและฝึกให้เป็นตำรวจมืออาชีพ ได้มาตรฐานสากล

 

ปรัชญา

ฝึกดี สามัคคีเด่น เน้นการพัฒนา สร้างศรัทธาต่อชุมชน ดำรงตนในความพอเพียง

ปณิธาน 

มุ่งมั่น ตั้งใจ สู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน

 

อัตลักษณ์ กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.

การช่วยเหลือผู้ประสพภัย

 

เอกลักษณ์ กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.

"ความเชี่ยวชาญการช่วยเหลือผู้ประสบภัย"

นิยามความหมาย

"ความชำนาญในการเข้าทำการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ทั้งอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และภัยแล้ง ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

พันธกิจ

1. บริหารจัดการด้านการฝึกให้ตำรวจตระเวนชายแดน ทั้งระดับหน่วยและบุคคล อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ คุณลักษณะของหน่วย และการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนจัดการฝึกให้แก่ตำรวจหน่วยอื่น สนับสนุนการฝึกประชาชนและเยาวชน

2. พัฒนาการฝึกให้มีประสิทธิภาพด้วยการพัฒนาคุณภาพสถานที่ฝึก ครูฝึก หลักสูตรการฝึกเครื่องช่วยฝึก และสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกอย่างต่อเนื่อง สมำเสมอ

3. ดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริอย่างต่อเนื่อง พัฒนาปรับปรุงระบบงานการประสานงาน และวิธีการในการปฏิบัติเพื่อสนองแนวพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ง ดำเนินงานในโครงการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4. สนับสนุนการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ที่ตั้งหน่วย และพื้นที่ฝึกหรือพื้นที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. ดำเนินการให้ข้าราชการตารวจและครอบครัวในหน่วยฝึก เป็นชุมชนที่ใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมีความรัก ความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน พึ่งตนเองได้ สามารถดำเนินวิถีชีวิตตามอุดมการณ์ของตารวจตระเวนชายแดน ได้อย่างเป็นรูปธรรม

6. พัฒนาหน่วยและระบบการบริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์

ก.ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

1. ชุมชนชายแดนสันติสุข มั่นคงปลอดภัยและผลประโยชน์ชองชาติตามในอาณาบริเวณชายแดนได้รับการดูแลและรักษาให้คงสภาพอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน

2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและสามารถพึ่งพาตนเองได้

4. ตำรวจตระเวนชายแดนมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคงอย่างมืออาชีพ

5. สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยที่เกี่ยวข้องไว้วางใจตำรวจตระเวนชายแดน

ข.ด้านคุณภาพการให้บริการ

6. ความพึงพอใจ ของประชาชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคง

7. ความพึงพอใจของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8. คุณภาพในการปฏิบัติภารกิจมีคุณภาพสูง

9. ประชาชนตามแนวชายแดนและพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคงเชื่อมั่นตำรวจตระเวนชายแดน

ค. ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

10. ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจและการได้รับข่าวสารจากแหล่งข่าว

11. กระบวนงาน ขั้นตอนและวิธีการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนสั้น ชัดเจน

12. การให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนและเวลาที่กาหนดในแต่ละมาตรฐานงานบริการ

13. ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ

ง. ด้านการพัฒนาองค์กร

14. เทคโนโลยีทันสมัยและเสริมศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจ

15. ตำรวจตระเวนชายแดนมีขีดความสามารถตามคุณลักษณะ ๓ประการ(ทหาร ตารวจ พลเรือนในการปฏิบัติภารกิจได้หลายรูปแบบ

16. ตำรวจตระเวนชายแดนมีขีดความสามารถเฉพาะทางในการปฏิบัติงานกิจการ พลเรือน

17. มีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีมาตรฐาน ทันสมัย และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

18. บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน

19. มีกฎระเบียบและกฎหมายที่ทันสมัย

20. มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

 

มี 3 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © December 2010 Silverado Template! All right Reserve!
Design by : Web Design Builders - Project by : Ads Wall
 
Sponsored by : Automatic Transmission Specialist - Ads Wall - German Languge Center