ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์ กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.

เป็นศูนย์ฝึกยุทธวิธีมืออาชีพเพื่อเพิ่มสมรรถนะ (competency)  ข้าราชการตำรวจ

 

ปรัชญา

ฝึกดี สามัคคีเด่น เน้นการพัฒนา สร้างศรัทธาต่อชุมชน ดำรงตนในความพอเพียง

ปณิธาน 

มุ่งมั่น ตั้งใจ สู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน

 

อัตลักษณ์ กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.

การช่วยเหลือผู้ประสพภัย

 

เอกลักษณ์ กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.

"ความเชี่ยวชาญการช่วยเหลือผู้ประสบภัย"

นิยามความหมาย

"ความชำนาญในการเข้าทำการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ทั้งอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และภัยแล้ง ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

พันธกิจ

1. บริหารจัดการด้านการฝึกให้ตำรวจตระเวนชายแดน ทั้งระดับหน่วยและบุคคล อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ คุณลักษณะของหน่วย และการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนจัดการฝึกให้แก่ตำรวจหน่วยอื่น สนับสนุนการฝึกประชาชนและเยาวชน

2. พัฒนาการฝึกให้มีประสิทธิภาพด้วยการพัฒนาคุณภาพสถานที่ฝึก ครูฝึก หลักสูตรการฝึกเครื่องช่วยฝึก และสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกอย่างต่อเนื่อง สมำเสมอ

3. ดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริอย่างต่อเนื่อง พัฒนาปรับปรุงระบบงานการประสานงาน และวิธีการในการปฏิบัติเพื่อสนองแนวพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ง ดำเนินงานในโครงการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4. สนับสนุนการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ที่ตั้งหน่วย และพื้นที่ฝึกหรือพื้นที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. ดำเนินการให้ข้าราชการตารวจและครอบครัวในหน่วยฝึก เป็นชุมชนที่ใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมีความรัก ความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน พึ่งตนเองได้ สามารถดำเนินวิถีชีวิตตามอุดมการณ์ของตารวจตระเวนชายแดน ได้อย่างเป็นรูปธรรม

6. พัฒนาหน่วยและระบบการบริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์

ก.ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

1. ชุมชนชายแดนสันติสุข มั่นคงปลอดภัยและผลประโยชน์ชองชาติตามในอาณาบริเวณชายแดนได้รับการดูแลและรักษาให้คงสภาพอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน

2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและสามารถพึ่งพาตนเองได้

4. ตำรวจตระเวนชายแดนมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคงอย่างมืออาชีพ

5. สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยที่เกี่ยวข้องไว้วางใจตำรวจตระเวนชายแดน

ข.ด้านคุณภาพการให้บริการ

6. ความพึงพอใจ ของประชาชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคง

7. ความพึงพอใจของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8. คุณภาพในการปฏิบัติภารกิจมีคุณภาพสูง

9. ประชาชนตามแนวชายแดนและพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคงเชื่อมั่นตำรวจตระเวนชายแดน

ค. ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

10. ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจและการได้รับข่าวสารจากแหล่งข่าว

11. กระบวนงาน ขั้นตอนและวิธีการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนสั้น ชัดเจน

12. การให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนและเวลาที่กาหนดในแต่ละมาตรฐานงานบริการ

13. ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ

ง. ด้านการพัฒนาองค์กร

14. เทคโนโลยีทันสมัยและเสริมศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจ

15. ตำรวจตระเวนชายแดนมีขีดความสามารถตามคุณลักษณะ ๓ประการ(ทหาร ตารวจ พลเรือนในการปฏิบัติภารกิจได้หลายรูปแบบ

16. ตำรวจตระเวนชายแดนมีขีดความสามารถเฉพาะทางในการปฏิบัติงานกิจการ พลเรือน

17. มีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีมาตรฐาน ทันสมัย และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

18. บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน

19. มีกฎระเบียบและกฎหมายที่ทันสมัย

20. มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

 

มี หนึ่งผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © December 2010 Silverado Template! All right Reserve!
Design by : Web Design Builders - Project by : Ads Wall
 
Sponsored by : Automatic Transmission Specialist - Ads Wall - German Languge Center