ติดต่อ กฝ.8

กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.(ค่ายศรีนครินทรา) ตั้งอยู่เลขที่ เลขที่ 43/1 หมู่ 7 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80110

โทรศัพท์ : 075-773301,075-773296  โทรสาร : 075-773296 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.bpptr8.go.th

 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์ กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.

เป็นหน่วยผลิตและฝึกให้เป็นตำรวจมืออาชีพ ได้มาตรฐานสากล

 

ปรัชญา

ฝึกดี สามัคคีเด่น เน้นการพัฒนา สร้างศรัทธาต่อชุมชน ดำรงตนในความพอเพียง

ปณิธาน 

มุ่งมั่น ตั้งใจ สู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน

 

อัตลักษณ์ กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.

การช่วยเหลือผู้ประสพภัย

 

เอกลักษณ์ กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.

"ความเชี่ยวชาญการช่วยเหลือผู้ประสบภัย"

นิยามความหมาย

"ความชำนาญในการเข้าทำการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ทั้งอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และภัยแล้ง ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

พันธกิจ

1. บริหารจัดการด้านการฝึกให้ตำรวจตระเวนชายแดน ทั้งระดับหน่วยและบุคคล อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ คุณลักษณะของหน่วย และการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนจัดการฝึกให้แก่ตำรวจหน่วยอื่น สนับสนุนการฝึกประชาชนและเยาวชน

2. พัฒนาการฝึกให้มีประสิทธิภาพด้วยการพัฒนาคุณภาพสถานที่ฝึก ครูฝึก หลักสูตรการฝึกเครื่องช่วยฝึก และสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกอย่างต่อเนื่อง สมำเสมอ

3. ดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริอย่างต่อเนื่อง พัฒนาปรับปรุงระบบงานการประสานงาน และวิธีการในการปฏิบัติเพื่อสนองแนวพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ง ดำเนินงานในโครงการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4. สนับสนุนการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ที่ตั้งหน่วย และพื้นที่ฝึกหรือพื้นที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. ดำเนินการให้ข้าราชการตารวจและครอบครัวในหน่วยฝึก เป็นชุมชนที่ใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมีความรัก ความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน พึ่งตนเองได้ สามารถดำเนินวิถีชีวิตตามอุดมการณ์ของตารวจตระเวนชายแดน ได้อย่างเป็นรูปธรรม

6. พัฒนาหน่วยและระบบการบริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์

ก.ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

1. ชุมชนชายแดนสันติสุข มั่นคงปลอดภัยและผลประโยชน์ชองชาติตามในอาณาบริเวณชายแดนได้รับการดูแลและรักษาให้คงสภาพอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน

2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและสามารถพึ่งพาตนเองได้

4. ตำรวจตระเวนชายแดนมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคงอย่างมืออาชีพ

5. สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยที่เกี่ยวข้องไว้วางใจตำรวจตระเวนชายแดน

ข.ด้านคุณภาพการให้บริการ

6. ความพึงพอใจ ของประชาชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคง

7. ความพึงพอใจของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8. คุณภาพในการปฏิบัติภารกิจมีคุณภาพสูง

9. ประชาชนตามแนวชายแดนและพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคงเชื่อมั่นตำรวจตระเวนชายแดน

ค. ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

10. ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจและการได้รับข่าวสารจากแหล่งข่าว

11. กระบวนงาน ขั้นตอนและวิธีการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนสั้น ชัดเจน

12. การให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนและเวลาที่กาหนดในแต่ละมาตรฐานงานบริการ

13. ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ

ง. ด้านการพัฒนาองค์กร

14. เทคโนโลยีทันสมัยและเสริมศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจ

15. ตำรวจตระเวนชายแดนมีขีดความสามารถตามคุณลักษณะ ๓ประการ(ทหาร ตารวจ พลเรือนในการปฏิบัติภารกิจได้หลายรูปแบบ

16. ตำรวจตระเวนชายแดนมีขีดความสามารถเฉพาะทางในการปฏิบัติงานกิจการ พลเรือน

17. มีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีมาตรฐาน ทันสมัย และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

18. บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน

19. มีกฎระเบียบและกฎหมายที่ทันสมัย

20. มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

 

ประวัติ กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.

 

ประวัติ กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.

               สืบเนื่องจากสถานการณ์การก่อการร้ายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในพื้นที่ภาคใต้ ได้ทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับ  นับตั้งแต่การเตรียมกำลังและสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์     จนถึงการปฏิบัติทางทหารด้วยการลักลอบสังหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง  บุคคลสำคัญ  ตลอดจนก่อวินาศกรรมต่อสถานที่ราชการ

               เมื่อ  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๑๔  พล.ต.ต.เริงณรงค์   ทวีโภค  ผู้บังคับการตำรวจภูธรเขต ๘    ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น  สามารถใช้กำลังเข้าตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามได้ทันท่วงที  จึงได้ขออนุมัติ  ผู้บัญชาการตำรวจภูธร  จัดตั้งศูนย์ฝึกต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ   ระดับต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ขึ้นที่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๘ (เดิม) หรือ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ ในปัจจุบัน เพื่อทำการฝึกให้กับตำรวจภูธรในพื้นที่

               เมื่อ  ๒๒  เมษายน  ๒๕๑๕   คณะปฏิวัติได้มีประกาศฉบับที่ ๑๓๐ จัดตั้ง กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยแยกออกจาก  กองบัญชาการตำรวจภูธร และจัดตั้ง กองบังคับการฝึกพิเศษขึ้นใน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ประกอบด้วย  ๕ กองกำกับการฝึก  คือ  กองกำกับการฝึกที่ ๑ – ๕   ภายหลังประกาศคณะปฏิวัติดังกล่าว  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้ง กองกำกับการ ๖ กองบังคับการฝึกพิเศษ แทนหน่วยฝึก ต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ เขต ๘    ตามที่กรมตำรวจอนุมัติหลักการไว้เมื่อ      ๑๗ เมษายน ๒๕๑๕ 

               เมื่อ  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๑๙  ได้จัดตั้งเป็น กองกำกับการ ๖ กองบังคับการฝึกพิเศษ  อย่าง   ถูกต้องตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  ตามคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน  ฉบับที่ ๔๕  มีที่ตั้งที่ บ้านใสใหญ่  ตำบลถ้ำใหญ่   อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

               เมื่อ  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๒๙  แปรสภาพจาก กองกำกับการ ๖  กองบังคับการฝึกพิเศษ  เป็น กองกำกับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ  ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ  กรมตำรวจ  กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๑๔)  พ.ศ. ๒๕๒๙  มีที่ตั้งอยู่ที่  ๔๓  หมู่ ๗  ตำบลถ้ำใหญ่       อำเภอทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช

               ที่ตั้งหน่วยในปัจจุบัน  มีเนื้อที่ทั้งหมด  ๖๖๓  ไร่  ๑  งาน  ๒๒  ตารางวา  ใช้ประโยชน์ร่วมกันกับ กก.ตชด.๔๒  สำหรับพื้นที่ของหน่วย  มีพื้นที่  ๒๔๐  ไร่   มีอาณาเขตติดต่อ   คือ

-          ทิศเหนือ              จรด  ที่ดินราษฎรบ้านเปิก

-          ทิศใต้                 จรด  ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  ๔๑

-          ทิศตะวันออก         จรด  กับที่ดินราษฎร  และ โรงเรียนทุ่งสง  และ

-          ทิศตะวันตก          จรด  ถนนสายบ้านเปิก

 

การจัดตั้ง

                เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๒๗  กก.๘ บก.กฝ. ได้เสนอขอจัดตั้งนามค่ายว่า “ค่ายกัลยาณิวัฒนา” แต่  บช.ตชด.  ได้พิจารณาให้ใช้ชื่อค่ายร่วมกับ กก.ตชด.๔๒ ว่า “ค่ายศรีนครินทรา”      ดังนั้น  กก.๘ บก.กฝ.  จึงได้ใช้ชื่อค่ายว่า “ค่ายศรีนครินทรา” โดยกำหนดวันที่  ๒๕  กันยายน ของทุกปี เป็นวันสถาปนาค่ายศรีนครินทรา  ซึ่ง กก.๘ บก.กฝ.  ได้จัดกิจกรรมร่วมกับ กก.ตชด.๔๒  ตลอดมา

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © December 2010 Silverado Template! All right Reserve!
Design by : Web Design Builders - Project by : Ads Wall
 
Sponsored by : Automatic Transmission Specialist - Ads Wall - German Languge Center